Regulamin

Regulamin portalu mebleiwnetrza.pl


Art. 1. Wstęp

Przedmiotem regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego mebleiwnetrza.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.mebleiwnetrza.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal.

Art. 2. Definicje

Administrator - użytkownik zarządzający aplikacją, posiadający uprawnienia do moderowania kont pozostałych użytkowników oraz przesłanych zdjęć i treści. Administrator może także nadawać uprawnienia innym użytkownikom, w tym poziomy dostępu dla konta Firm. Administrator jest także jedynym użytkownikiem, który może dodawać do systemu aranżacje.
Firma - użytkownik, który po zarejestrowaniu się i nadaniu odpowiednich uprawnień przez Administratora może: zarządzać własnym profilem, dodawać produkty, zdjęcia, aktualności, filmy instruktażowe, słowa kluczowe z listy dostępnych tagów.
Architekt - użytkownik, który po zarejestrowaniu się i nadaniu odpowiednich uprawnień przez Administratora może dodawać te same elementy co Firma oraz publikować galerię prac.
Użytkownik publiczny - każdy niezarejestrowany lub zarejestrowany użytkownik, który umieszcza zdjęcia w dziale Wasze wnętrza lub oferty sprzedaży w dziale Kiermasz.
Użytkownik zarejestrowany - to użytkownik, który dodatkowo może dodawać elementy serwisu (aranżacje, zdjęcia, produkty, firmy, architektów) do notesu.

Art. 3. Uczestnictwo w Portalu

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu j est dobrowolne.
2. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po podpisaniu stosownej umowy i wniesieniu opłaty.
3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
c) dane zawarte na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystywania ich w celach marketingowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
 
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora, informacji marketingowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu,
f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, oraz informacji, dotyczących danych firmy nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 4. Zablokowanie konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione j est używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta
6. Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.

7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje i prawa autorskie, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

Art. 5. Odpowiedzialność

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania,  skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego oraz dobra osób, firm i instytucji. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób, Firm, czy Instytucji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku lub innych treści tych Osób, Firm i Instytucji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, treści lub wizerunek innej osoby.